Czynności notarialne

Na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności:

1. sporządza akty notarialne,
2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia dziedziczenia,
4. sporządza poświadczenia:
• własnoręczności podpisu,
• zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
• daty okazania dokumentu ( data pewna),
• pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
5. doręcza oświadczenia,
6. spisuje protokoły,
7. sporządza protesty weksli i czeków,
8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów oraz elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W ramach powyższych czynności notariusz pobiera również należne podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn) oraz należne opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie informacje dotyczące czynności notarialnych można uzyskać nieodpłatnie bezpośrednio w kancelarii lub telefonicznie.